ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบ 2

    การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2567  รอบที่ 2 ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2567

เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2567   ตามที่แพ […]

ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบ 1

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 แพทย์ผ […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอภิปรายออนไลน์ 6th Theptarin Thyroid Conference

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอภิปรายออนไลน์ 6th Theptarin Thyroid Conference โดยทีมงานแพทย์ไทรอยด์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เ […]

ประกาศรับสมัครสอบ ประจำปี 2566

เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาทางอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2566   ตาม […]