Management of Latent Autoimmune Diabetes in Adults: A Consensus Statement From an International Expert Panel

Latent Autoimmune Diabetes in Adults หรือย่อว่า LADA ผู้เป็นเบาหวานกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 คือในระยะแรกสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องใช […]