การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 30

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 30 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ. ศูนย์วิจัย กรุง […]

เปิดรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาอยุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ปี 2558

เปิดรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร  สาขาอยุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ปีการศึกษา 2558       สามารถดาวน์โหลดใบสมั […]